spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

In English
> more

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

 Gata15 groen transparant.png 

INTERDISCIPLINARITEIT WERKT!
ONDERWIJSDISCUSSIEDAG  | VRIJDAG 24 FEBRUARI 2017

Themabeschrijvingen


In de brainstormsessie 'Interdisciplinair hoger onderwijs vertrekken we vanuit vijf thema's die we als vraag of stelling formuleren.

     (1)
Interdisciplinair samenwerken om de afstand tussen werkveld en onderwijs te overbruggen.

(Vraag)stelling:
In de zoektocht naar een goede aansluiting van hoger onderwijs op het werkveld is er intussen heel veel aandacht besteed aan academische en (vak)technische competenties. Competenties rond persoonlijke effectiviteit en werkplaatsfunctioneren komen minder aan bod. Passie, interpersoonlijke vaardigheden, initiatief, ambitie, flexibiliteit, organisatie- en aanpassingsvermogen staan slechts fragmentair in de competentiematrices. Behalve de diepte van de vakspecifieke competenties ook aandacht geven aan de werkplekcompetenties: samenwerking met andere disciplines is daarvoor een kans.
Hoe bereid je de studenten voor op die samenwerking. Hoe leer je hen de stap te zetten om interdisciplinariteit te realiseren?

     (2)
Onderwijs door verschillende disciplines samen laten maken.

(Vraag)stelling:
De organisatie van het hoger onderwijs, zeker het academisch hoger onderwijs, is gebaseerd op een traject vanuit het algemene naar het bijzondere. Tegelijkertijd verwachten we dat afstuderenden op een zorgvuldige manier onderzoeksvragen kunnen opzetten en beantwoorden. Daar is het doel diepgang en integratie. Zit hier geen paradox in? In de organisatie van een opleiding wordt immers doorgaans vertrokken vanuit het vak zelf. Andere vakken komen weliswaar aan bod maar doorgaans slechts als ondersteuningsvak of hulpwetenschap. In de opbouw van de opleiding komen ze pas in tweede instantie aan bod.
Hoe kunnen die andere gebieden van bij de aanvang volwaardig (interdisciplinair) ingeschakeld worden in de opbouw van een curriculum? Kan het herorganiseren van opleidingen – in het extreem geval het samenvoegen van verschillende disciplines – een bijdrage leveren aan ons onderwijs?

     (3)
Voorbereiden op de beroepen van morgen.

(Vraag)stelling:
Onderwijs is per definitie conservatief, wordt wel eens gesteld. Men verwijst daarbij dat onderwijs voorbereidt op wat is (het werkveld zoals het zich nu manifesteert) en slechts zelden op wat gaat komen (de beroepen van morgen). Kan een interdisciplinaire aanpak in curriculum, invulling van vakken of vakbenadering hierin een hulp zijn? Kan interdisciplinariteit een aanzet zijn tot leren omgaan met verandering, met wijzigende inzichten, met evoluerende verwachtingen? Kan onderwijs zo de beroepen van morgen mee ontwerpen, vorm geven?

     (4)
Interdisciplinariteit als bijdrage aan de kruisbestuiving tussen onderwijs en de stedelijke omgeving.

(Vraag)stelling:
Onderwijs – en dit geldt ook voor het hoger onderwijs – staat niet los van de context waarin het geworteld zit en zich ontwikkelt. Die relatie toont zich o.m. in de samenstelling van de studentenpopulatie (demografisch, cultureel, maatschappelijk…), het lokale en regionale afzetgebied voor afstuderenden (omvang, oriëntering, tewerkstellingsgraad…), het economische klimaat (sectoren, groei of krimp…) enz. Metropolitane regio’s bieden een unieke diversiteit aan ervaringen. De directe nabijheid van ‘een complete wereld’ is voor de studenten en docenten een niet te onderschatten opportuniteit. Tegelijkertijd heeft het hoger onderwijs ook een rol in de plaatselijke maatschappelijke, economische, culturele omgeving waarin het zich situeert. Een directe betrokkenheid tussen hoger onderwijsinstelling en de stadscontext kan een bron zijn voor vernieuwende ontwikkelingen. Stadsuniversiteiten (inclusief hogescholen) tonen zich zowel ‘in de stad’ als ‘van de stad’. Desalniettemin heeft dergelijk hoger onderwijs onverminderd nationale en internationale ambities op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening en is de studenten- en docentenpopulatie significant internationaal.

     (5)
Duurzaamheid door interdisciplinair samenwerken.

(Vraag)stelling:
Vele van de uitdagingen van de 21ste eeuw zijn nog niet beschreven. We weten alvast wel dat ze niet van de eenvoudigste zullen zijn. Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. Daarvan weten we nu al dat dit een complexe aangelegenheid is die niet zonder een interdisciplinaire aanpak kan. Kunnen we daarvan afzijdig blijven? Wat kan dit betekenen voor ons hoger onderwijs, zowel qua inhoud, vorm als organisatie? Is interdisciplinariteit misschien de perfecte kapstok om duurzaamheid in volle breedte te gaan ontwikkelen en toepassen. Misschien is er nood aan een methodologische aanpak gekaderd in interdisciplinariteit om duurzaamheid in onderwijsproces en –organisatie te verankeren.


inleiding - programmadetails - inschrijven